Terms and Conditions


TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH DEFINITIONER
1.1 Definitioner
Inom ramen för dessa villkor gäller följande definitioner:
Auktion – CARTRADE SOLUTION:s erbjudande av fordon till auktion, varvid auktioner kommer att
hållas online via den auktionsplattform som CARTRADE SOLUTION använder.
1.1.1 CARTRADE SOLUTION – CARTRADE SOLUTION AB.
1.1.2 Bud – det anbudsbelopp i SEK som har mottagits av CARTRADE SOLUTION för ett fordon och
som CARTRADE SOLUTION har bekräftat.
1.1.3 Registrerad användare – Användare som har fått en registreringsprocess bekräftad och erhållit
inloggningsuppgifter för att få tillgång till CARTRADE SOLUTION:s auktioner.
1.1.4 Köpare – Tredjepartsköpare av fordon från CARTRADE SOLUTION-auktioner.
1.1.5 Avgifter – Standardavgifterna för CARTRADE SOLUTION:s reguljära tjänster presenteras på
CARTRADE SOLUTION:s webbplats auktioner.Cartradesolution.se
1.1.6 Auktionspris – Det högsta bud som erbjuds på auktionen av en köpare, mot vilket auktionen
avslutas.
1.1.7 Köpeskilling – Det tilldelade budet (Auktionspriset), plus Avgifter, registreringsskatt, moms och
eventuella avtalade transportkostnader.
1.1.8 Fordon – föremål som presenteras och visas av CARTRADE SOLUTION på dess
auktionswebbplatser eller annan försäljningsdokumentation, eller föremål som säljs av CARTRADE
SOLUTION, bestående av personbilar, nyttofordon och annan lös egendom och komponenter.
1.1.9 Säljare – den ursprungliga ägaren till det fordon som bjuds ut till försäljning på CARTRADE
SOLUTION-auktionen.
1.1.10 Reservationspris – Det lägsta bud som accepteras på auktionen, mot vilket auktionen
avslutas.
1.2 Syfte
1.2.1 Välkommen till CARTRADE SOLUTION AB! Detta dokument syftar till att hjälpa dig på din resa
med CARTRADE SOLUTION genom att fastställa reglerna för marknadsplatsen och principerna för ett
gott samarbete mellan CARTRADE SOLUTION och köparen.
1.2.2 Dessa villkor gäller för CARTRADE SOLUTION AB, om inte annat anges i detta dokument.
Genom att läsa och godkänna dessa regler, och när du väl har registrerat dig, kan du handla från
CARTRADE SOLUTION AB:s auktioner.
1.2.3 CARTRADE SOLUTION, liksom många andra företag, är ett företag som måste utvecklas
snabbt i en föränderlig miljö. Därför förbehåller sig CARTRADE SOLUTION rätten att ändra dessa
villkor med jämna mellanrum. Alla ändringar kommer att återspegla utvecklingen mot vår ambition,
som kommer att förbli densamma: att vara din föredragna kanal till begagnade bilar, att ge dig enkel
tillgång till utbudet av bilar, genom en pålitlig, effektiv och transparent marknadsplats som stöds av
tjänster som är värdefulla för dig.
1.3 Tillämpningsområde
1.3.1 Dessa villkor kommer att tillämpas enligt svensk jurisdiktion.
1.3.2 Dessa villkor innehåller bestämmelser som beskriver hur CARTRADE SOLUTION erbjuder till
auktion, samt det ansvar som CARTRADE SOLUTION och köparen har gentemot varandra.

2. CARTRADE SOLUTION OCH KÖPAREN
2.1 CARTRADE SOLUTION-värden
2.1.1 Överenskomna principer är nödvändiga för att säkerställa en effektiv marknad.
2.1.2 Öppenhet:
Varje begagnat fordon är unikt och har en egen historia. CARTRADE SOLUTION kommer sannolikt
aldrig att kunna veta allt om de fordon vi säljer, men vi strävar efter att upptäcka och kommunicera allt
vi kan. Våra åtaganden är:
a) att kommunicera och dela med oss av allt vi vet om ett fordon,
b) att fortsätta förbättra nivån på det vi vet,
2.1.3 Lika möjligheter:
Lika möjligheter innebär att alla köpare i en auktion måste ha samma chans att köpa en bil oberoende
av antalet köp som köparen gör.
2.1.4 CARTRADE SOLUTION kommer inte att sälja i bulk. Vi kommer att sälja fordonen ett och ett, så
att varje köpare bara kan köpa ett fordon åt gången.
2.1.5 CARTRADE SOLUTION strävar efter att nå ärliga köpare som följer reglerna och respekterar
auktionsprinciperna. Till exempel förväntas köpare tillämpa och följa relevanta momsregler samt
endast göra legitima anspråk.
2.1.6 CARTRADE SOLUTION förbinder sig att hålla fast vid sina åtaganden och förväntar sig att
köparen gör detsamma – En marknadsplats kan bara fungera om alla parter är pålitliga, ärliga och
okomplicerade.
2.2 CARTRADE SOLUTION-löfte
2.2.1 CARTRADE SOLUTION tar ansvar för sina åtaganden och håller vad vi utlovar.
2.2.2 CARTRADE SOLUTION kommer att sammanföra ett urval av säljare och köpare för att
tillhandahålla effektiva och tillförlitliga tjänster.
2.2.3 CARTRADE SOLUTION kommer att sträva efter att fordonsbeskrivningarna är av högsta kvalitet
för att underlätta en smidig överföring av äganderätten från säljaren till köparen.
2.3 Köparen
2.3.1 Köparen tar ansvar för sina handlingar och levererar vad som utlovats.
2.3.2 Köparen köper de fordon som han eller hon har lämnat ett vinnande bud på förutsatt att
reservationspriset är uppnått.
2.3.3 Köparen ska omedelbart göra en betalning, eller inleda processen för att göra en betalning, för
köpet av fordonet där de hade det vinnande budet.HUR CARTRADE SOLUTION-MARKNADSPLATSEN FUNGERAR
3.1 Marknadsplatsen
3.1.1 Marknadsplatsen kommer att sträva efter att köparna alltid har lika möjligheter.
3.1.2 Marknadsplatsen förser köparna med olika auktionstyper (se 3.2).
3.1.3 CARTRADE SOLUTION erbjuder inga möjligheter till bulkköp.
3.1.4 CARTRADE SOLUTION kommer att utesluta Köpare från deltagande i eller tillgång till Auktioner
i händelse av underlåtenhet att uppfylla avtalsförpliktelser gentemot CARTRADE SOLUTION eller
några skyldigheter som följer av deltagandet i Auktionen.
3.1.5 Budgivare har rätt att bjuda på fordon på auktioner. Ett Bud är bindande och oåterkalleligt. Budet
gäller fram tills 48 timmar efter auktionen är avslutad.
3.1.6 CARTRADE SOLUTION förbehåller sig rätten att, även efter det att Bud har lämnats, dra tillbaka
Fordon från försäljning eller Auktion för att avhjälpa misstag, utan att Budgivaren har rätt att hävda
några rättigheter från sitt tidigare Bud.
3.1.7 Avtalet om köp av Fordonet mellan CARTRADE SOLUTION och Budgivaren träder i kraft först
efter det att CARTRADE SOLUTION har accepterat Budgivarens bud på Fordonet genom att skicka
en försäljningsbekräftelse till Köparen, givet att reservationspris är uppnått.
3.1.8 Sändande av nämnda försäljningsbekräftelse anses vara ett godkännande av Budgivarens Bud,
vilket innebär att Budgivaren blir Köpare av Fordonet.
3.1.9 Försäljningsbekräftelsen åtföljs av en faktura till Köparen med ett belopp som motsvarar
Köpeskillingen, tillsammans med eventuella kostnader och tilläggsavgifter som är kända vid den
tidpunkten på grundval av Avgifterna.
3.1.10 Köparen har inte rätt att återkalla sitt bud på att köpa ett fordon efter det att
försäljningsbekräftelsen har skickats av CARTRADE SOLUTION och köpeavtalet har ingåtts. Om
köparen ändå gör det, har CARTRADE SOLUTION rätt att välja mellan att kräva fullgörande eller
uppsägning av köpeavtalet med köparen.
3.1.11 Ett fordon som befinner sig i CARTRADE SOLUTION:s disponerade lokaler och som säljs till
köparen kommer att få sin äganderätt överförd till köparen av CARTRADE SOLUTION, så snart som
möjligt efter mottagandet av hela köpeskillingen och uppkomna kostnader, genom att överföra
fordonsregistreringen till köparen. Från och med att fordonsregistreringen är överförd till köparen
kommer Fordonet att innehas av CARTRADE SOLUTION för Köparen. Köparen kommer att vara
ägare till Fordonet från och med att fordonsregistreringen är överförd till köparen.
3.1.12 Ett Fordon som inte är placerat i CARTRADE SOLUTION:s lokaler utan istället i en tredje parts
lokaler och som säljs till Köparen kommer att få sin äganderätt överförd till Köparen av CARTRADE
SOLUTION så snart som möjligt efter mottagandet av hela Köpeskillingen och kostnader som uppstår
genom Köparens överlåtelse av registreringen av Fordonet till Köparens namn. Från och med att
fordonsregistreringen är överförd till köparen kommer Fordonet att innehas av CARTRADE
SOLUTION för Köparen. Köparen kommer att vara ägare till Fordonet från och med att
fordonsregistreringen är överförd till köparen.
3.2 Typer av auktioner
3.2.1 Fordonsauktioner kan vanligtvis delas in i två kategorier: Onlineauktioner eller Direktköp.
3.2.2 Onlineauktioner är standardmetoden för att köpa ett fordon hos CARTRADE SOLUTION.
Bilhandlare måste i förväg registrera sig som användare av CARTRADE SOLUTION:s webbplatser,
portaler eller andra auktionsplattformar. Registreringen måste utföras korrekt och endast av behöriga
personer. Se avsnitt 4 för mer information.
3.2.3 Direktköp är när det inte finns någon budgivning på ett fordon, utan istället ett fast pris och en
garanterad köpoption till det annonserade priset.
3.3 Valuta
3.3.1 Alla priser och avgifter anges i SEK och ska betalas i SEK av svenska köpare.

REGISTRERING AV KÖPARE
4.1 Vem kan registrera sig?
4.1.1 Endast yrkesutövare med SNI-koder 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 49.3, 49.4, 77.1 och 77.3 kan
ansöka om onlineregistrering hos CARTRADE SOLUTION. Yrkesutövare som vill delta i auktioner
som anordnas av CARTRADE SOLUTION måste först registrera sig genom att fylla i och skicka in
registreringsformuläret online. Ombud kan också delta i CARTRADE SOLUTION:s auktioner, i den
registrerade användarens namn och för dennes räkning (genom att skapa olika profiler inom den
registrerade användarens konto på CARTRADE SOLUTION:s webbplats). Den sökande kommer att
kontaktas av CARTRADE SOLUTION efter att han eller hon har lämnat in sin registrering för att
validera och kontrollera efterlevnaden av gällande lagstiftning och de interna riktlinjerna för moms,
juridik och riskhantering.
4.2 Reglerna
4.2.1 Valideringen av villkoren sker på ett transparent sätt under registreringsprocessen, genom en
kryssruta när registreringsformuläret skickas in.
4.2.2 Registreringen på webbplatsen och visningen av fordonssidorna och deras erbjudanden är
kostnadsfri. Registreringen gör det möjligt för de nyregistrerade användarna att också använda
auktionstjänsten som tillhandahålls av webbplatsen. Registreringen anses vara slutförd när
proceduren utförs korrekt och ett användarnamn och lösenord har tilldelats.
4.2.3 CARTRADE SOLUTION förbehåller sig rätten att, när det anses nödvändigt, be om ytterligare
information före validering av en registrering eller efter registreringen. Om du inte tillhandahåller något
dokument som begärs kan registrerat användarkonto stängas av i väntan på att dokumenten ska visas
upp eller stängas av permanent.
4.2.4 När registreringen är klar och validerad kommer den registrerade användaren att kunna ändra
det tilldelade lösenordet. Registrerade användare är skyldiga att hålla sina åtkomstuppgifter privata.
Om en registrerad användare får kännedom om obehörig åtkomst eller misstänkt missbruk av sina
uppgifter måste denne omedelbart informera CARTRADE SOLUTION. Registrerade användare som
inte uppfyller dessa rapporteringskrav är ansvariga för obehörig användning av sina
inloggningsuppgifter. Om missbruket omedelbart meddelas kommer CARTRADE SOLUTION att
aktivera en procedur för lösenordsbyte.
4.2.5 Oaktat en vederbörligen validerad registrering förbehåller sig CARTRADE SOLUTION rätten att
tillfälligt eller permanent avbryta registreringen och tillhörande tillgång till auktioner av följande skäl,
inklusive, men inte begränsat till:

  • Underlåtenhet att kommunicera eller tillhandahålla dokument som begärts av CARTRADE
   SOLUTION,
  • Utebliven betalning inom 3 arbetsdagar efter fakturadatum,
  • Olämpligt uppträdande mot CARTRADE SOLUTION:s personal,
  • Utlämnande av personliga och konfidentiella uppgifter till tredje part,
  • Bevisat eller misstänkt bedrägeri, på dokumentation eller identifiera, eller något olagligt beteende
  • Kontakt med en Säljare
   4.2.6 CARTRADE SOLUTION ska informera om avstängningen av sitt konto.
   4.3 Processen
   4.3.1 Den blivande köparen fyller i registreringsformuläret online och laddar upp alla nödvändiga
   dokument (vilka dokument??).
   4.3.2 Efter det att Köparen har skickat in registreringsformuläret online kommer Köparen att kontaktas
   av en CARTRADE SOLUTION-representant för att slutföra och bekräfta registreringen.
   4.3.3 När registreringen har bekräftats kommer användaren att få följande inloggningsuppgifter:
   1) ett “Användarnamn” (även kallat “Användarnamn”),
   2) ett “Lösenord” som endast kommer att användas av den registrerade användaren som de
   tilldelades.

  PRESENTATION AV FORDONET
  5.1 Den information som görs tillgänglig för köparen
  5.1.1 Vår marknadsplats är svensk och våra köpare kommer från hela Sverige. Alla
  fordonsbeskrivningar är därför alltid på svenska.
  Om någon viktig sista-minuten-information om ett fordon måste delas före eller under en auktion
  kommer den också att meddelas.
  5.1.2 CARTRADE SOLUTION visar sina fordon till salu på sina försäljningsplattformar och strävar
  efter att tillhandahålla följande information till köparna:

   • En beskrivning av fordonet,
   • Växellådstyp (automatisk/manuell) • Bränsle/energityp (bensin/diesel/full el/alternativ energi)
   • Färg på fordonet
   • Tillverkningsår
   • Modell
   • Första registreringsåret. • Mätarställning vid publicering av auktionen
   • Antal sittplatser (kan skilja sig från fordonsdokumenten).
   • Antal dörrar
   • Tidigare användning av bilen.
   • Köp av hela batteriet eller leasing av batterier. • Förekomst eller frånvaro av fordonsdokument vid försäljningstillfället.
    b. En förteckning över fordonets utrustning (inklusive, i förekommande fall: Information om tidigare
    skador),
    c. En uppsättning bilder,
    d. Om det finns tillgängligt, en bild på servicehistoriken ur Serviceboken. När informationen
    registreras digitalt kan en bild av instrumentpanelens skärm, som visar information om servicehistorik,
    att tillhandahållas,
    e. När den är tillgänglig, en bild av den andra nyckeln (om ingen nyckel är tillgänglig kommer detta
    att anges i kommentarsfältet)
    f. En estetisk värderingsrapport av fordonet, både invändigt och utvändigt, med bilder på
    identifierade skador på fordonen.
    5.1.3 Dessutom kommer Viking Kontroll som oberoende aktör att se till att alla fordon får en visuell
    och en teknisk inspektion som utförs på fordonen. Informationen i rapporten grundar sig på
    iakttagelser som gjorts av Viking Kontroll:s personal vid tidpunkten för inspektionen.
   1. LEVERANS OCH DOKUMENTATION AV FORDON
    6.1 Principer
    6.1.1 Transport av fordonet kan endast ske efter full betalning av det förfallna beloppet för köpet
    av bilen (detta kan inkludera bankgarantier).
    6.1.2 CARTRADE SOLUTION strävar efter att förmedla en tjänst med transport och leverans till
    köparens adress.
    6.1.3 Köparen skall hämta fordonet inom tre dagar efter genomförd betalning.
    6.2 Dokument för fordon
    6.2.1 När CARTRADE SOLUTION är i besittning av bildokumenten vid tidpunkten för
    fordonsförsäljningen, kommer dessa dokument att skickas till köparen så snart som möjligt efter att
    alla betalningar relaterade till köpet har slutförts.
   2. SERVICEAVGIFTER OCH KOSTNADER
    7.1 Principer
    7.1.1 CARTRADE SOLUTION:s avgifter kan ses på CARTRADE SOLUTION:s webbplats
    (auktioner.cartradesolution.se). Avgifterna kan justeras med jämna mellanrum av CARTRADE
    SOLUTION. Alla avgifter är exklusive moms.
    7.1.2 CARTRADE SOLUTION kommer att debitera Köparen Avgifter motsvarande de Avgifter som
    anges i listan över Avgifter som gäller vid tidpunkten för Auktionen eller vid den tidpunkt då tjänster
    tillhandahålls av CARTRADE SOLUTION.
    7.1.3 CARTRADE SOLUTION har rätt att skicka elektroniska fakturor.
   3. BETALNING AV KÖPET
    8.1 Principer
    8.1.1 Betalningen från köparen skall ske inom 3 arbetsdagar från fakturadatumet.
    8.1.2 Betalning måste ske inom 3 arbetsdagar från utfärdandet av fakturan genom överföring från det
    bankkonto som står i köparens namn. Köparens användarkonto kommer tillfälligt att blockeras om
    hela betalningen inte har mottagits senast den 7:e arbetsdagen efter utfärdandet av fakturan. Om
    betalningen fortfarande inte har mottagits inom den 10:e arbetsdagen kommer försäljningen att
    avbrytas och köparens konto kommer att blockeras permanent. Köparens konto kommer att förbli
    blockerat tills alla öppna skulder (uppsägnings- och avblockeringsavgifter) har betalats i sin helhet.
    Om andra fakturor än köpeskillingen över 3000 SEK inte betalas under mer än 20 arbetsdagar
    kommer köparen också att spärras.
    Hävning av köp för CARTRADE SOLUTION:s räkning
    CARTRADE SOLUTION Sverige har rätt att kreditera ett köp om ett misstag har gjorts på fordonets
    faktureringspris – även tiden när betalning har gjorts av köparen och fordonet har lämnat CARTRADE
    SOLUTION:s område. I sådant fall har CARTRADE SOLUTION rätt att kreditera köpet, bilen
    transporteras tillbaka till CARTRADE SOLUTION Sverige, och när fordonshandlingar har återlämnats
    – kommer betalningen att återbetalas till köparens konto.
    8.2 Begäran om annullering
    8.2.1 CARTRADE SOLUTION medger att ett fordon per år och Köpare annulleras, utan
    kontoblockering. Om köparen vill hävda denna rättighet måste han eller hon begära detta via e-post
    inom 24 timmar efter köpet. CARTRADE SOLUTION tar ut en avbokningsavgift på 8000 SEK
    exklusive moms. Att inte begära annullering inom de angivna 24 timmarna kommer att innebära att
    köpet bekräftas, och CARTRADE SOLUTION förväntar sig med rätta full betalning.
    8.2.2 KÖPAREN har rätt att häva köpet utan avgift om det finns en felaktig äganderätt, dvs. det finns
    tredje parts rättigheter till det köpta fordonet i strid med köparens rättigheter (restskuld enligt ett
    äganderättsförbehåll, en ägarinteckning eller lös inteckning i fordonet).
    8.3 Övriga fakturaskulder
    8.3.1 För alla andra fakturaskulder, för vilka CARTRADE SOLUTION kommer att kräva relaterade
    betalningar för obetalda tjänster, kommer Köparens konto att spärras om Köparens konto visar mer
    än 3 000 SEK i förfallna betalningar under en period som är längre än 20 arbetsdagar.
    8.4 Blockering/avblockering av konton
    8.4.1 Vid blockering eller avblockering av en Köpares konto kommer Köparen att informeras och
    CARTRADE SOLUTION kommer att lämna en anledning till köparen. Blockeringsåtgärden innebär att
    köparens
    Åtkomst till användarkontot kommer att blockeras. Avblockeringen av kontot sker endast med
    betalning av utestående uppsägningsavgifter och/eller andra fakturor plus en extra
    avblockeringsavgift. Avblockeringsavgiften är 6000 SEK. Avbokningsavgiften tillämpas per obetald
    enhet, avblockeringsavgift tillämpas per händelse. Betalningen av avgiften innebär inte automatiskt att
    kontot hävs. Orsaken till den inledande blockeringsåtgärden kommer att utlösa beslutet att häva
    blockeringen och är helt upp till CARTRADE SOLUTION att avgöra (vanligtvis innebär underlåtenhet
    att följa CARTRADE SOLUTION:s etiska regler och momsefterlevnad automatiskt en permanent
    blockering av kontot).
    8.5 Särskilda dispositioner
    8.5.1 Process för elfordon som omfattas av batterileasingavtal: Tillsammans med betalningen och så
    snart fordonet har köpts, bekräftar köparen ansvaret att ta över leasingavtalet för fordonet och vidta
    alla nödvändiga åtgärder för att formalisera överföringen av äganderätten till hans/hennes namn.
   4. ANSVAR
    9.1 Princip
    9.1.1 CARTRADE SOLUTION agerar som förmedlare mellan säljare och köpare. Äganderätten
    överförs till köparen av CARTRADE SOLUTION så snart som möjligt efter att CARTRADE SOLUTION
    har mottagit hela betalningen. Omedelbart efter ägarbytet är Köparen ansvarig för alla risker och
    skyldigheter som hänför sig till Fordonet. Köparen är ansvarig för att försäkra fordonet mot alla
    eventuella skador på det.
    Köparen ska avstå från att kontakta den tidigare ägaren av fordonet för att få ytterligare information
    om fordonet, t.ex. vid reklamation. Detta bör endast vara en fråga mellan CARTRADE SOLUTION och
    köparen för att skydda de tidigare ägarnas integritet.
   5. SEKRETESS / DATAHANTERING / IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
    10.1 Princip
    10.1.1 Vi strävar efter att skydda och respektera alla parters integritet. Alla har rättigheter när det
    gäller hur personuppgifter hanteras. Under processen kommer vi att samla in, lagra och behandla
    personuppgifter om våra kunder, leverantörer och andra tredje parter, och vi är medvetna om att en
    korrekt och laglig behandling av dessa uppgifter säkerställer förtroendet för organisationen.
    10.1.2 CARTRADE SOLUTION:s integritets- och dataskyddspolicy anges i sin helhet på CARTRADE
    SOLUTION:s webbplats (www.Cartrade Solution.se).